Bilgi

INCOTERMS NEDİR?

Uluslararası ticarette ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini açıkça belirten uluslar arası standart kurallar bütününe incoterms denir. Incoterms’in açılımı; International Commercial Terms yani Uluslar arası Ticari Terimler’ dir. Incoterms merkezi Paris’te bulunan International Chamber of Commerce (ICC) tarafından yayınlanır. Incoterms ilk defa 1936 yılında oluşturulmuş, 6 kez revize edilmiştir. En son geçerli versiyon Incoterms 2000’dir. Bununla birlikte,Inoterms’ün her versiyonu kullanılabilir sadece yanına hangi versiyon olduğunu belirtmeniz yeterlidir.

INCOTERMS’ ÜN KAPSAMI

 

 

Incoterms’ün kapsamı satım sözleşmesinin taraflarının satılan malların hak ve yükümlülüklerine ilişkin hak ve yükümlülükleriyle sınırlıdır. Incoterms satıcının malları alıcıya teslim etme,masrafların bölüşümü,

 

hasarın geçişi,belgelerin düzenlenmesi, gümrükleme konularını kapsar.

 

INCOTERMS 13 ADET TESLİM ŞEKLİNDEN OLUŞMAKTADIR

 

13 Adet teslim şeklinden oluşmaktadır. Bunlar:

 

E GRUBU;

 

Exworks

 

F GRUBU;

 

FCA, FAS Ve FOB

 

C GRUBU;

 

CFR, CIF, CPT, CIP

 

D GRUBU;

 

DAF, DES, DEQ, DDU, DDP

 

13 Adet teslim şeklinden 6’sı deniz yolu taşımacılığında kullanılır. Bunlar; FAS, FOB, CFR, CIF, DES Ve DEQ’ dur. Geri kalan 7 adet teslim şekli ise, çoklu taşımacılıkta kullanılır .Bunlar; EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU ve DDP’dir.

 

INCOTERMS 2000

 

1. EXW İşyerinde Teslim (Ex Work)

 

İhracatçı açısında en avantajlı teslim şeklidir. Çoklu taşımacılıkta kullanılır.  İhracatçı mallarını kendi işyerinde belirlediği herhangi bir yerde(depo, fabrika) ithalatçıya yada temsilcisine teslim etmektedir. Bunun dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Malların hem giriş hem çıkış gümrüklemesi, malların taşınması, sigortalanması, yükleme ve boşaltma masrafları, ilgili evrakların hazırlanması ve tüm bu süreçteki risk ve sorumlulukların tümü ithalatçıya aittir.

 

İthalatçı bu zahmetli sürece neden katlanır?

 

  • İthalatçı firmanın iyi fiyatlandırma yapılmış bir teklifi değerlendirmek istemesi,

  • İhracatçı firmanın tekel olması,

  • İhracatçı firmanın satmakta olduğu malın nadir bulunması.

 

2. FCA Taşıyıcıya Masrafsız Olarak Belirtilen Yerde (Free Carrier)

 

Bu terim, satıcının malları ihracat için gümrüklenmiş olarak belirtilen yerde alıcı tarafından tayin edilen taşıyıcıya teslim etmesini belirtir. Çoklu taşımacılıkta kullanılır. Malların teslim yükümlülüğü ise; belirlenen yer ihracatçının iş yeri ise ithalatçı tarafından kiralanmış taşıma aracına malların yüklenmesi ile, eğer belirlenen yer ihracatçının iş yeri dışında ise, ihracatçının taşıma aracında malların boşaltılmamış şekilde ithalatçının belirlediği taşıyıcıya teslimi ile ihracatçı teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. İhracatçı teslim yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar risk ve masrafları yüklenmektedir. Gümrük çıkış işlemleri ihracatçı tarafından gerçekleştirilir, navlun, sigorta ve gümrük giriş işlmeleri, yükleme-boşaltma masrafları ithalatçıya aittir.

 

3. FAS  Gemi Doğrultusunda Masrafsız (Free Alongside Ship)

 

Bu teslim şeklinde, belirlenen yükleme limanında malların gemi yanında teslim edilmesi ile  ihracatçı teslim sorumlulluğunu yerine getirir. Sadece deniz yolunda kullanılan bir teslim şeklidir. İhracatçı malları teslim edinceye kadar, malların üretimi, paketlenmesi, araca yüklenmesi, belirlenen limana kadar olan iç taşıma ve sigorta, gümrük çıkış işlem ve masrafları ve ilgili vesaiklerin hazırlanmasından sorumludur.

 

İthalatçı;  mal bedelinin yanısıra, navlun ve sigorta bedelini ödemektedir veyükleme- boşaltma, gümrük giriş işlemlerini gerçekleştirmektedir. İthalatçı malları teslim aldığı andan itibaren, tüm risk ve sorumlulukları kendi üzerine almaktadır.

 

4. FOB Gemide Teslim (Free on Board)

 

Deniz taşımacılığında kullanılan bir taşıma şeklidir, ihracatçı teslim yükümlülüğünü belirtilen limanda ithalatçının belirlediği gemiye malları yükleyerek yerine getirir. Bu teslim şeklinde riskin karşı tarafa geçişi, malların tesliminden önce gerçekleşmektedir. Yani, mallar yüklenirken geminin küpeştesini geçtiği andan itibaren risk ithalatçıya aittir. Malların yükleme masrafları ihracatçıya aittir. İthalatçı ise; mal bedeli, navlun, sigorta, boşaltma masrafları, gümrük giriş masrafı ve diğer risk ve sorumlulukları üstlenmektedir.

 

5. CFR Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim( Cost and Freight )

 

C Grubu teslim şekillerinde, ihracatçı ek olarak navlun bedelini de ödemektedir. CFR teslim şekli, sadece deniz ve nehir taşımacılığında kullanılır.  İhracatçı, malları belirlenen limandaki gemiye yükleyene kadar tüm masraf ve risklerden sorumludur.

 

6. CIF Mal Bedeli Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (Cost Insurance and Freight)

 

Deniz ve nehir taşımacılığında kullanılan bir teslim şeklidir. Risk mallar gemi küpeştesini aştığı anda ithalatçıya geçmektedir. Burda ihracatçı, CFR teslim şeklindeki tüm sorumlulukları üstlenmektedir, bununla birlikte ihracatçı sigortayı da ödemek zorundadır. Incoterms 2000’de CIF teslim şeklinde ihracatçının sigortayı ödemesi zorunlu kılınmıştır. Burda dikkat edilmesi gereken nokta, ihracatçının yapmak zorunda olduğu sigorta poliçesi Cargo Clause C’dir. Yani, bu sigorta en alt seviye de riski karşılamaktadır. Yapılacak sigortanın kapsamı en az malın CIF bedeli artı %10 olmalıdır. Toplamda %110 olmalıdır. Eğer ithalatçı daha üst seviyede bir sigorta isterse aradaki farkı ithalatçı ödemelidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, ihracatçı sigortayı kendi adına değil ithalatçı adına yapmalıdır.

 

7. CPT Taşıma Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim (Carriage Paid to…)

 

Bu teslim şekli, çoklu taşımacılıkta kullanılmaktadır. Malların yüklenmesi, gümrük çıkış işlemleri, ilgili evrakların hazırlanması, navlun masrafı ihracatçı tarafından karşılanmaktadır. Risk, mallar taşıma aracına yüklenirken ithalatçıya geçmektedir. Birden fazla taşıma aracı kullanıldığında, malların ilk taşıma aracına yüklenmesiyle risk ithalatçıya geçmiş olur.

 

8. CIP Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak (Carriage Insurance Paid to)

 

CIF teslim şeklinin çoklu taşımacılık için kullanılan modelidir. İhracatçı, CPT teslim şeklindeki yükümlülüklere ek olarak sigorta poliçesini yapmakla ve ödemekle yükümlüdür. Yine CIF teslim şeklindeki gibi, ihracatçı Cargo Clause C sigorta poliçesini yapmakla ve ödemekle yükümlüdür. Toplam sigorta bedeli, CIP bedel artı %10 yani toplamda %110 olmalıdır.

 

9. DAF Sınırda Teslim (Delivered At Frontier)

 

Çoklu taşımacılıkta kullanılan bir teslim şeklidir. DAF İthalatçının ülke sınırından önce belirlenmiş bir noktada, malların gelen araçtan boşaltılmış bir şekilde ihracat için gümrüklenmiş, ithalat için gümrüklenmemiş olarak ithalatçıya teslimi anlamına gelir. Malların tesliminden sonra olası tüm riskler ithalatçıya geçer.

 

10. DES Gemide Teslim (Delivered Ex Ship)

 

Bu teslim şekli sadece deniz yolu taşımacılığında kullanılır. İhracatçı teslim yükümlülüğünü varış limanında mallar gemideyken  yerine getirir. İhracatçı navlun bedelini öder, çıkış limanındaki gümrük işlemlerini yapar. İhracatçı, malları gemide teslim edeceğinden ithalatçıya geminin varış limanına ulaşacağı zamanı mutlaka bildirmelidir.

 

11. DEQ Rıhtımda Teslim (Delivery Ex Quay)

 

Bu teslim şekli DES’te olduğu gibi sadece deniz yolunda kullanılır. İhracatçı DES teslim şeklinin yükümlülüğüne ek olarak, varış limanında malların gemiden boşaltılma işlemini de üstlenmektedir. İhracatçı, malları varış limanında mallar gemiden boşaltılmış şekilde rıhtımda ithalatçının tasarrufuna bırakarak teslim yükümlülüğünü yerine getirir.  Malların teslimi ile olası tüm riskler ithalatçıya geçer.

 

12. DDU Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak ( Delivered Duty Unpaid)

 

DDU Teslim şekli, çoklu taşımacılık modelinde kullanılır. İhracatçı teslim yükümlülüğünü, ithalatçının ülkesinde belirtilen yerde hazır bulundurmasıyla yerine getirir. Teslim anından itibaren her türlü olası risk ve masraflar ithalatçıya geçer. İthalatçı ülkesindeki gümrük işlemleri  ithalatçıya aittir.

 

13. DDP Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak (Delivered Duty Paid)

 

DDP EXW teslim şeklinin tam tersi olarak düşünülebilir. İhracatçı teslim yükümlülüğünü, ithalatçı ülkede belirlenen yerde mallarını hazır bulundurmasıyla yerine getirmektedir. İhracatçı; malların hazırlanması, paketlenmesi,  evrakların hazırlanması, navlun bedeli ve sigortanın ödenmesi gümrük giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, malların yüklenmesi –boşaltılması, iç nakliye ve sigorta ve bu süreçteki tüm risk ve sorumluluklar ihracatçıya aittir. İhracatçı açısından en zor teslim şeklidir.

 

 

 

INCOTERMS’ ÜN KAPSAMI